תקנון

ברוך הבא לאתר האינטרנט של קרן ערים- ייזום, ניהול ופיתוח פרויקטים.

 

 

1. כללי:

 

1.1 חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.2 מובהר כי שימוש באתר (כהגדרתו להלן), לרבות מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר מהוות את הסכמת המשתמש לכל תנאיו, ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

 

2. הגדרות:

 

2.1 אתר האינטרנט המצוי בבעלות מלאה של החברה, : "האתר" או "אתר האינטרנט" בכתובת  www.megurim-isr.co.il  ו/או כל אתר המצוי תחת שם משתמש שנרכש על ידי החברה, ככל שאין בו תקנו ספציפי.

2.2 חברת מגורים בע"מ, לרבות חברות בנות וקשורות או כל : "מפעילת האתר" או "החברה" תאגיד אחר בקבוצת מגורים בע"מ.

2.3 כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, "משתמש" : והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

 

3. מבוא:

 

3.1 האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה, מידע אודות פרויקטים של החברה, חדשות ומבצעים, סרטונים, פרטים אודות מועדון הלקוחות של החברה וטופס הצטרפות אלקטרוני למועדון הלקוחות של החברה. כמו כן, מוצגים באתר, בין היתר, כתבות, תוכן, פרסום על מבצעים שונים, בין מטעם החברה ובין כאלו שהנם נשוא שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים.

3.2 המשתמש מודע ומסכים לכך כי הוראות ותנאי תקנון זה, מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשמש לבין החברה, ויחולו על כל שימוש באתר ומילוי טופס אלקטרוני כלשהו.

3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תקנון זה, תנאי השימוש והתנאים המפורטים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלה יחייבו פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

3.4 כל התמונות, ההדמיות, התכניות, התשריטים, הריהוט, האביזרים, המידות וכיוצא באלו המוצגים באתר הנם לשם המחשה בלבד.

 

4. מועדון הלקוחות של החברה:

 

4.1 הוראות סעיף 4 זה יחולו כל עוד תחליט החברה לקיים את מועדון הלקוחות שלה.

4.2 כל משתמש המעוניין להירשם כחבר מועדון הלקוחות של החברה (להן: "מועדון הלקוחות"), יידרש למלא טופס הרשמה אלקטרוני באמצעות האתר או טופס הרשמה ידני ולעמוד במלוא ההוראות המפורטות להלן בתקנון זה וההנחיות באתר.

4.3 משתמש הרשום כחבר במועדון הלקוחות של החברה ועומד במלוא הוראות תקנון זה וההנחיות באתר, זכאי ליהנות מקבלת הטבות והנחות מיוחדות, אשר, בנוגע לחברות במועדון הלקוחות, ( להלן: "חבר מועדון" ) תיקבענה מעת לעת על ידי החברה. הטבות והנחות אלה תיקבענה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ותפורסמנה באתר ו/או בכל אמצעי אחר מעת לעת.
 

4.4 רישום לחברות במועדון הלקוחות:

4.4.1 משתמש המעוניין להירשם כחבר מועדון, יידרש  למלא את טופס ההרשמה לחברות במועדון (להלן: "טופס ההרשמה לחברות במועדון") באופן נכון ומדויק.

4.4.2 בטופס ההרשמה לחברות במועדון, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת מלאה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

 

4.5 החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון, כי פרטיו של החבר במועדון שנמסרו לחברה במהלך ההרשמה לחברות במועדון עשויים לשמש אותה לצורך משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר, חיוג טלפוני, אוטומטי וכיו"ב (להלן: "אמצעי הפרסום").

4.6 בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך, שהחברה תשלח לו מעת לעת דיוור ו/או פרסום (להלן: "דיוור ישיר"). 

4.7 ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור הישיר ו/או הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה, והוא נותן הסכמתו מדעת לקבל דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/פרסום כאמור .

4.8 ידוע לחבר המועדון והוא נותן הסכמתו לכך, שקבלת דברי פרסומת כמפורט בסעיף 4 זה, הינה תנאי הכרחי לחברות במועדון.

4.9 החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון אליה בכל עת באמצעות שליחת הודעה בדואר האלקטרוני office@megurim-isr.co.il  ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור. חבר המועדון מצהיר בזאת כי ידוע לו שמשמעות הסירוב לקבלת דברי פרסומת הינה הסרתו מחברות במועדון.

4.10 ידוע לחבר המועדון כי החברה אינה מחויבת להעניק לחבר המועדון הטבה ו/או הנחה מסוימת, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וכי ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי מועדון כמפורט באתר הנן זמניות ועשויות להשתנות בתדירות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון כי החברה אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהן בכלל.

4.11 ידוע לחבר המועדון , כי על מנת ליהנות מקבלת הטבה ו/או הנחה כלשהי עליו להיות רשום כחבר מועדון ולעמוד במלוא הוראות התקנון והנחיות האתר בקשר לכך.

4.12 החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או בעקבות שינוי מדיניות החברה ו/או עקב כל סיבה שהיא, וחבר המועדון מוותר מזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעם בקשר לכך.

 

4.13  ביטול חברות במועדון:

 

4.13.1 ידוע לחבר המועדון, כי הוא רשאי לבקש את הסרתו מחברות במועדון בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בדואר האלקטרוני: office@megurim-isr.co.il.

4.13.2 משמעות ההסרה מחברות במועדון הנה ויתור מוחלט ומידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם חברותו במועדון טרם ההסרה, מהחברה ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מטעמם.

 

5. הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתמש:

 

5.1 המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 

6. סודיות פרטי המשתמשים:

 

6.1 ידוע למשתמש כי החברה מחזיקה במאגרי מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, וכי כל הפרטים שיימסרו על ידו יכול ויוזמנו במאגרי מידע כאמור המוחזקים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.

6.2 בעצם מסירת הפרטים כאמור בטופס הסכמה לרישום כחבר מועדון ו/או בכל טופס ו/או אפליקציה ו/או דף כלשהו באתר, מצהיר המשתמש כי כל אלה נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה.

ידוע למשתמש, כי החברה עושה שימוש במידע שנמסר על ידו לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים (ובכלל זאת, דיוור ישיר) ו/או צרכים סטטיסטיים אחרים, והוא נותן בזה את הסכמתו המלאה ומדעת כי יישלחו לו דיוור ישיר ו/או הודעת פרסומת, בין היתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים).6.3  

6.4 ידוע למשתמש והוא נותן בזה את הסכמתו לחברה ו/או למי מטעמה, לרבות כאלה המספקים לחברה שירותים שונים, תהיה גישה למידע שנמסר על ידו.